Wytyczne dotyczące bilansów publicznych jednostek gospodarczych są wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz wiele organizacji/spółek właściwych dla danego kraju. Standardy stosowane przez firmy w USA są zgodne z amerykańskimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP). Standardów Rachunkowości (FASAB) jest federalnym komitetem doradczym Stanów Zjednoczonych, którego zadaniem jest opracowywanie ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (GAAP) dla federalnych podmiotów zajmujących się sprawozdawczością finansową.

Biuro rachunkowe aktywa

Nazwy i sposób wykorzystania bilansów zależą od kraju i rodzaju organizacji. Organizacje rządowe generalnie nie stosują się do standardów ustanowionych dla osób fizycznych i firm.
W odniesieniu do działalności gospodarczej należy zamieścić w bilansie wartości podsumowujące dla poniższych pozycji: Majątek to wszystko, co jest własnością firmy. Obejmie to mienie, narzędzia, pojazdy, meble, maszyny itd. Więcej u Balance Sheet – biuro rachunkowe Legionowo.

Aktywa

Aktywa obrotowe

 1. Należności
 2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
 3. zapasy
 4. Środki pieniężne w banku, Petty Cash, Cash On Hand
 5. Rozliczenia międzyokresowe czynne za przyszłe usługi, z których jednostka będzie korzystała w ciągu roku
 6. Dochody zarobione z opóźnieniem (naliczone dochody) za usługi wykonane, lecz jeszcze niepobrane za dany rok
 7. Do (Mniej niż jeden okres obrachunkowy)

Aktywa trwałe (środki trwałe)

 1. Rzeczowe aktywa trwałe
 2. Nieruchomości inwestycyjne, takie jak nieruchomości utrzymywane w celach inwestycyjnych
 3. Wartości niematerialne, takie jak (patenty, prawa autorskie i wartość firmy)
 4. Aktywa finansowe (z wyłączeniem inwestycji rozliczanych metodą praw własności, należności oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów), takie jak należności wekslowe
 5. Inwestycje rozliczane metodą praw własności
 6. Aktywa biologiczne, które są żywymi roślinami lub zwierzętami. Aktywa biologiczne na okaziciela to rośliny lub zwierzęta, które rodzą produkty rolne przeznaczone do zbioru, takie jak jabłonie uprawiane do produkcji jabłek oraz owce hodowane do produkcji wełny.
 7. Kredyt do (więcej niż jeden okres obrachunkowy)

Księgowi podczas pracy

Biuro rachunkowe zobowiązania

 1. Zobowiązania
 2. Rezerwy na gwarancje lub postanowienia sądowe (zobowiązania warunkowe, które są zarówno prawdopodobne, jak i wymierne)
 3. Zobowiązania finansowe (z wyłączeniem rezerw i zobowiązań), takie jak weksle własne i obligacje korporacyjne
 4. Zobowiązania i aktywa z tytułu podatku bieżącego
 5. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 6. Niezrealizowane przychody z tytułu usług, za które zapłacili klienci, ale które nie zostały jeszcze wykonane
 7. Odsetki od stanów pożyczek

Kapitał własny / kapitał

Aktywa netto wykazane w bilansie są równe trzeciej części bilansu, zwanej kapitałem własnym. W jej skład wchodzi:

 1. Kapitał zapasowy i kapitał zapasowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (udział kontrolny)
 2. Udział niekontrolujący w kapitale własnymUzasadnienie

Uwiarygodnienie bilansu to proces księgowy prowadzony na bieżąco przez przedsiębiorstwa w celu potwierdzenia, że salda ewidencjonowane w podstawowym systemie księgowym (np. SAP, Oracle, inna księga główna systemu ERP) są zgodne (w bilansie) z ewidencją bilansową i transakcyjną prowadzoną w tych samych podsystemach lub obsługujących je podsystemach.